در تاریخ اول آبان ماه سال 1396 سایت پرس آگهی در قسمت های مختلف وب سایت خود تغییرات و امکاناتی را برای راحتی کارکرد اعضای خود ایجاد کرد و این امکانات را با کارکرد با وب سایت برای کابران خود به چشم خواهد امد.